LOCATION: PRAIRIE CREEK PARK. RICHARDSON, TX.
HARLEY + KARINA